Rabu, Desember 22

KULTUM ISLAM "Akhlak"

"Akhlak ialah institusi yang bersemayam di hati tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Menurut tabiatnya institusi tersebut siap menerima pengaruh pembinaan yang baik, atau pembinaan salah kepadanya. Maka diri kita sendiri yang sangat berpengaruh dalam membina institusi ini. Jika dibina dengan baik akan menghasilkan akhlak yang baik, sebaliknya kalau tidak dibina dengan baik/proposional maka akan menghasilkan akhlak yang buruk.
Allah swt menyanjung Nabi-Nya karena ahklak yang baik dalam firman-Nya :
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Q.s. Al Qalam:68 ; 4)
Allah Ta’ala menyuruh Rasulullah saw. berakhlak baik dalam firman-Nya :
“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan anatara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.” (Q.s. Fushshilat:41 ; 34)Rasulullah saw diutus untuk menyempurnakan akhlak:

“Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (Diriwayatkan Al Bukhari)
ﺇﻨﻤﺎﺑﻌﺜﺕﻷﺘﻤﻢﺍﻷﺧﻼﻖ
Kebaikan/keutamaan akhlak yang baik:
ﺍﻠﺑﺮﺣﺴﻦﺍﻠﺧﻠﻖ
“Kebaikan ialah akhlak yang baik” (Diriwayatkan Al Bukhari)
ﺃﻜﻤﻞﺍﻠﻤﺅﻤﻧﻴﻦﺇﻴﻤﺎﻧﺎﺍﺣﺴﻧﻬﻢﺃﺧﻼﻗﺎ
“Kaum Mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya diantara mereka.” (Diriwayatkan Ahmad & Abu Daud)

ﺇﻦﻤﻦﺃﺣﺑﻛﻢﺇﻠﻲﻮﺃﻗﺮﺑﻛﻢﻤﻧﻲﻤﺟﻠﺴﺎﻳﻮﻢﺍﻠﻗﻳﺎﻤﺔ
“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian, dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian.” (Diriwayatkan Al Bukhari)

Rasulullah saw ditanya tentang amal perbuatan yang paling baik, kemudian beliau bersabda,

“Akhlak yang baik.”
Rasulullah saw ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke surga, maka beliau bersabda,

“Bertakwalah kepada Allah dan akhlak yang baik.” (Diriwayatkan At Tirmidzi yang men-shahih-kannya)

Al Hasan Al Bashri berkata, “Akhlak yang baik ialah wajah yang berseri-seri, memberikan bantuan, dan tidak mengganggu.”
Abdullah bin Al Mubarak berkata, “Akhlak yang baik itu ada pada tiga hal: Menjauhi hal-hal yang diharamkan, mencari-cari hal yang halal, dan memperbanyak menanggung tanggungan.”
Ulama lain berkata, ‘Akhlak yang baik ialah dekat dengan manusia, dan asing di tengah-tengah mereka.”
Ulama lain berkata, “Akhlak yang baik ialah menahan diri dari mengganggu, dan kesabaran seorang Mukmin.”
Ulama lain berkata, “Akhlak yang baik ialah Anda tidak mempunyai keinginan kecuali kepada Allah Ta’ala.”'semoga bermanfa'at'

2 komentar: